ای خدا اگر مرا به او نرسانی اکنون اجل مرا برسان


تا برای من لالایی مرگ را بخواند


بعد از مرگ جسم مرا کفن کن و روی قبرم بنویس


اسم :عاشق


شهرت :اندوهگین


فرزند :سنگدلان


علت مرگ :نرسیدن به عشق


روز مرگ :روزی از روزهای نافرجام